SNELFACTUUR

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden, voor u en voor ons.


Snelfactuur is onderdeel van Creabis Website Diensten (Creabis). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Creabis sluit met haar klanten met betrekking tot Snelfactuur en zijn zo simpel mogelijk omschreven zodat niet alleen een jurist, maar iedereen ze kan begrijpen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
snelfactuur.com is onderdeel van Creabis Website Diensten VOF
Leiderdorp
Oktober 2017

Algemene voorwaarden voor het gebruik van www.Snelfactuur.com

1 TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten met Creabis Website Diensten VOF, hierna te noemen ‘Creabis’, ten behoeve van online facturatie applicatie op https://www.Snelfactuur.com. hierna te noemen ‘Snelfactuur’.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen eenzijdig gewijzigd worden door Creabis. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden tijdens het aanmeldproces en/of per e-mail. Indien de Afnemer of de Gebruiker de wijzigingen niet wenst te aanvaarden eindigt de Overeenkomst.

1.4 Algemene Voorwaarden van de Afnemer of Gebruiker zijn niet van toepassing. De eventuele toepasselijkheid hiervan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 DEFINITIES
Afnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon die Creabis verzoekt een aanbieding of offerte te doen voor Diensten, of die een Overeenkomst aangaat met Creabis ten behoeve van de Diensten;

Betaalde Variant(en):
Diensten waarvoor door de Afnemer een vergoeding dient te worden betaald aan Creabis;

Dienst(en):
de online boekhoud applicatie van Creabis, zoals omschreven in de Overeenkomst en deze AlgemeneVoorwaarden als bedoeld in artikel 1.1;

Gebruiker:
De natuurlijk persoon die voor zichzelf of ten behoeve van de Afnemer een account aanmaakt of zelf heeft aangemaakt;

Gratis Variant:
Diensten waarvoor door de Afnemer geen vergoeding verschuldigd is;

Misbruik:
Handelingen of gedragingen als bedoeld in artikel 9.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen de Afnemer en Creabis houdende een inspanningsverbintenis tot het verrichten van een Dienst door Creabis ten behoeve van de Afnemer;

Portaal:
De door Creabis gebruikte website of applicaties (app’s)
waarmee toegang wordt verschaft tot de Diensten en/of
de Diensten worden aangeboden;

Tarief:
De door de Afnemer aan Creabis verschuldigde vergoeding
in verband met de Overeenkomst;

Creabis:
Creabis Website Diensten VOF; gevestigd aan de Pinksterbloem 31, 2352 AR, Leiderdorp

3 TOTSTANDKOMING, DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De Overeenkomst komt tot stand doordat de Afnemer c.q. de Gebruiker een account aanmaakt in het Portaal en daarbij een Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden aanvaard. De Gebruiker staat jegens Creabis in voor zijn volmacht de Afnemer ter zake te vertegenwoordigen.

3.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.3 De Overeenkomst kan door ieder der partijen worden opgezegd tegen het einde van de lopende kalendermaand. In geval van Misbruik of een andere niet nakoming van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden kan Creabis de verlening van Diensten steeds met onmiddellijke ingang opschorten.

3.4 In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal Creabis de data van de Afnemer nog gedurende twee maanden bewaren, daarna wordt deze data verwijderd.

4 DIENSTEN
4.1 De door Creabis te verlenen diensten betreffen het verlenen van toegang tot online facturatie applicatie van Creabis. De Afnemer kan met de Diensten facturen aanmaken en verzenden.

4.2 De Diensten worden geleverd in een Gratis Variant en een Betaalde Variant. De functionaliteit van de Gratis Variant is beperkt en kan steeds zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of beperkt. De Gratis Variant wordt aangeboden met beperkte support (naar vermogen).

4.3 De Betaalde Variant kent aanvullende functionaliteit en support, al dan niet in de vorm van aan te schaffen modules. De functionaliteit van de Betaalde Variant kan worden gewijzigd. Zodanige wijzigingen zullen van tevoren worden gecommuniceerd.

5 ACCOUNT
5.1 Ten behoeve van de verlening van de Diensten door Creabis maakt de Afnemer een account aan. Voor het aanmaken van dit account dienen persoonlijke gegevens te worden verstrekt van de Gebruiker, de natuurlijke persoon die namens of ten behoeve van de Afnemer het account aanmaakt.

5.2 De gegevens voor toegang tot account zijn strikt persoonlijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. De Gebruiker c.q. de Afnemer dienen zorg te dragen voor geheimhouding van deze toegangsgegevens.

5.3 In geval de Afnemer toegang voor meerdere personen wenst, dient voor ieder van hen een account te worden aangemaakt.

5.4 Een account mag slechts ten behoeve van één onderneming worden gebruikt.

6 TARIEVEN EN BETALINGEN
6.1 Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de Betaalde Variant.

6.2 Afnemer is in verband met de Overeenkomst het overeengekomen Tarief verschuldigd.

6.3 Creabis is gerechtigd het Tarief periodiek aan te passen. Indien de Afnemer of de Gebruiker de aanpassing van het Tarief niet wenst te aanvaarden eindigt de Overeenkomst.

6.4 Betaling dient te geschieden door middel van (een machtiging tot) automatische afschrijving. Indien Creabis een andere mogelijkheid tot betaling biedt, zoals bijvoorbeeld via credit card of Paypal, komen de kosten van deze betaalwijze voor rekening van de Afnemer.

6.5 Afnemer is niet bevoegd haar betalingsverplichting te verrekenen of op te schorten.

6.6 Bij gebreke van tijdige betaling is de Afnemer zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd, te vermeerderen met incassokosten, onverminderd het recht van Creabis de verlening van Diensten op te schorten.

7 VERPLICHTINGEN CREABIS
7.1 Creabis heeft een inspanningsverplichting tot het verrichten van de Diensten, de beschikbaarheid daarvan en de goede werking van het Portaal. Foutloze werking van het Portaal en 24/7 beschikbaarheid van de Diensten kan echter niet worden gegarandeerd.

7.2 Creabis maakt ten behoeve van de Diensten gebruik van hardware en infrastructuur van derden, zoals bijvoorbeeld servers in een datacenter. Creabis heeft een inspanningsverplichting tot het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot gegevens die de Afnemer c.q. de Gebruiker opslaat op door Creabis gebruikte systemen en het beperken van de mogelijkheid van verspreiding van virussen of kwaadaardige software. Deze inspanningsverplichting strekt niet verder dan hetgeen zich binnen de invloedssfeer van Creabis bevindt en naar de stand der techniek in redelijkheid kan worden gevergd, mede in aanmerking genomen de verhouding tussen de kosten hiervan en het door de Afnemer betaalde Tarief.

7.3 Voor de Betaalde Variant geldt dat Creabis een inspanningsverplichting heeft om gegevensverlies te voorkomen, door middel van het periodiek zorg dragen voor het maken van een backup van door de Afnemer ingevoerde gegevens. Voor de Gratis Variant geldt deze inspanningsverplichting niet.

7.4 Creabis is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, toegankelijkheid of goede werking van systemen die zich buiten haar invloedssfeer bevinden, zoals systemen van de Afnemer of systemen van derden. Indien de Afnemer c.q. de Gebruiker via Creabis facturen per e-mail verzendt, gelden hierbij de beperkingen die aan e-mail eigen zijn: Creabis kan niet garanderen dat e-mail daadwerkelijk aankomt of dat berichten onderweg niet worden onderschept of gemodificeerd.

8 VERPLICHTINGEN AFNEMER EN GEBRUIKER
8.1 Afnemer c.q. de Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot facturering en belastingen, alsmede voor de juistheid en volledigheid van de door de Afnemer c.q. de Gebruiker in het systeem ingevoerde gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot BTW, en voor de wettelijke bewaarplicht van facturen.

8.2 Meer in het bijzonder geldt dat de Diensten niet meebrengen dat door de Afnemer c.q. de Gebruiker ingevoerde BTW nummers worden gecontroleerd of dat keuzes van de Afnemer of de Gebruiker met betrekking tot BTW of andere fiscale regelgeving, waaronder verleggingsregels, worden geverifieerd. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de Afnemer c.q. de Gebruiker.

8.3 De Afnemer en de Gebruiker verbinden zich geen Misbruik te zullen maken van de door Creabis verleende (toegang tot de) Diensten en het Portaal.

9 MISBRUIK
9.1 Onder Misbruik wordt verstaan:

– het verrichten van handelingen die de goede werking van de door Creabis gebruikte systemen kunnen schaden;

– het door of via de Diensten of het Portaal proberen toegang te verkrijgen tot gegevens of systemen waarvoor de Gebruiker of de Afnemer geen toegangsrechten hebben;

– het door of via de Diensten of het Portaal verrichten van handelingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden;

– het door of via de Diensten of het Portaal verzenden van spookfacturen (facturen waarvoor geen prestatie is geleverd of zal worden geleverd of facturen waar nog geen overeenkomst aan ten grondslag ligt);

10 VERTROUWELIJKHEID EN PERSOONSGEGEVENS
10.1 Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten met betrekking tot gegevens van vertrouwelijke aard van de andere partij die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben vernomen voor zover deze zich niet reeds in het publieke domein bevinden. Een en ander behoudens ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

10.2 Partijen zullen bij de verwerking van persoonsgegevens de wettelijke bepalingen ter zake in acht nemen. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens met betrekking tot de door of ten behoeve van de Afnemer ingevoerde persoonsgegevens. De Afnemer is zowel verantwoordelijke als bewerker in de zin van deze wet. Creabis faciliteert slechts de opslag van gegevens en heeft geen verdere zeggenschap over de verwerking daarvan.

11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
11.1 De intellectuele eigendomsrechten van het Portaal berusten bij Creabis of haar licentiegevers. Geen enkel intellectueel eigendomsrecht zal overgaan op de Afnemer, tenzij schriftelijk bij specifieke overeenkomst anders is overeengekomen. Afnemer zal geen handelingen verrichten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten die niet bij de Afnemer rusten, deze beperken of anderszins belemmeren.

12 AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Onverminderd hetgeen elders in de Algemene Voorwaarden is bepaald omtrent aansprakelijkheid, is iedere aansprakelijkheid van Creabis voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, uitgesloten.

12.2 Ieder eventuele aansprakelijkheid van Creabis tot vergoeding van schade is beperkt tot het Tarief dat in het kader van de Overeenkomst aan Afnemer in rekening is gebracht. Dit betekent onder meer dat voor de Gratis Variant iedere aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten.

12.3 Afnemer vrijwaart Creabis voor aanspraken van derden voor alle schade die deze derden mochten lijden door gebruikmaking van de Diensten door Afnemer.

13 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
13.1 Op de relatie tussen Creabis en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst zullen in eerste feitelijke instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag.

Open zelf uw Snelfactuur account

Open direct uw account en probeer Snelfactuur 30 dagen gratis.

Probeer Snelfactuur vrijblijvend 30 dagen gratis. Opzeggen is eenvoudig en kosteloos. Open direct uw account.

OPEN MIJN ACCOUNT